โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินผ่าน QR Cord     รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖      
 
 
 
 

 

 ตัดกิ่งไม้หมู่ ๔ เก็บขยะริมคลองหมู่ 1 ถึงหมู่ 6 ริมถนน 309 หมู่ 3 ถึงหมู่ 6 ในซอยหมู่ 3...

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้าบเลขที่ 55 หมู่ที่3...

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันพร้อมมอบทรายอะแบทบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เลขที่ 44 หมู่ที่ 1...

เก็บขยะในซอยหมู่3หมู่4 ริมคลองหมู่3ถึงหมู่6 พนักงานออกตัดต้นไม้ที่หมู่ 5...


ตัดกิ่งไม้หมู่ ๔ เก็บขยะริมคลองหมู่ 1 ถึงหมู่ 6 ริมถนน 309 หมู่ 3 ถึงหมู่ 6 ในซอยหมู่ 3...

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้าบเลขที่ 55 หมู่ที่3...

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันพร้อมมอบทรายอะแบทบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เลขที่ 44 หมู่ที่ 1...

เก็บขยะในซอยหมู่3หมู่4 ริมคลองหมู่3ถึงหมู่6 พนักงานออกตัดต้นไม้ที่หมู่ 5...

ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณบริเวณริมคันคลองและริมแม่นํ้าหมู่ที่ 4 และบริเวณวัดเทวราช...

ลงพืื้นที่พ่นหมอกควันพร้อมมอบทรายอะแบทให้บ้านผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1...

ดำเนินการทำห้องสภาที่อบต.เทวราชและซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ 7...

ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ ม.4...

 

 
 
20 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแ...
5 ก.พ. 2567 แนวทางการดำเนินตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่น
5 ก.พ. 2567 มาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี 2567 ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อเป็นแนวทางในก...
5 ก.พ. 2567 กรมการควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 และมอบรา...
5 ก.พ. 2567 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy
24 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาด...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 272403 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563