โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีแจ้งเหตุจำเป้นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์     ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567      
 
 
 
 

 

 ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 1-6 ตำบลเทวราช - ริมคลอง หมู่ 4,5,6... ดูเพิ่มเติม ...

ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...


ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 1-6 ตำบลเทวราช - ริมคลอง หมู่ 4,5,6... ดูเพิ่มเติม ...

ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ...

ดำเนินการลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยบริเวณ - ริมถนน หมู่ 4-7 ตำบลเทวราช - ซอย หมู่ 3 ตำบลเทวราช...

 

 
 
17 ก.ค. 2567 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566
14 ก.ค. 2567 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีแจ้งเหตุจำเป้นที่ไม่อาจไปใช้...
12 ก.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจ...
9 ก.ค. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมพัฒนา ทาง...
9 ก.ค. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การแก้ไขหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกา...
2 ก.ค. 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้...
9 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญข...
2 ก.ค. 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้...
24 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาด...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297002 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563