หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 สารจากนายก อบต.

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

          นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  มี  ๘  ด้านดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาด้านอาชีพ/เศรษฐกิจ

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ 

ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล  โดยมีแนวดังนี้

              -   ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรและโรงเรียนชาวนาให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอื่นๆ  ตามความต้องการของชุมชน

              -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลเทวราช

              -  สนับสนุนการออมทรัพย์และการทำบัญชีครัวเรือน

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านสังคม

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมให้ตำบลเทวราชเป็นชุมชนที่ปลอดภัย  น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอยู่เท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้

              -  ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง

              -  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเยาวชนด้านความรู้และการอาชีพ  เพื่อสร้างให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน

              -  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ให้ได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น  เยวาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและสตรี  กลุ่ม  อปพร.  อสม.  ฯลฯ

๓.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  โดยมีแนวทางดังนี้

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

              -  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถาบันศึกษาทุกแห่งในตำบล

              -  ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนเรียนดี  แต่ยากจนในสถานศึกษาภายในตำบล

๔.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนตำบลเทวราช  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางดังนี้

              - ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้เพียงพอ

              - ส่งเสริมและสนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ์ในการออกกำลังกายภายในชุมชน

              - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแพทย์แผนไทย

              - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาและสวนสุขภาพประจำตำบล  และจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน  และตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน

              - ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณตามวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุน อสม. เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

              - ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบล

๕.  นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณี

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

              - สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญของสถานศึกษาและชุมชนภายในตำบล

              - สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา

              - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น

๖.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  จะส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมีแนวทางดังนี้

              - อบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              - ปลูกและดูแลต้นไม้ยืนต้นในที่สาธารณะ

              - สนับสุนนและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

              - วางระบบจัดเก็บและการทำลายขยะอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล

๗.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  มุ่งที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  โดยมีแนวทางดังนี้

              - ดูแลและบำรุงรักษาถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก

              - จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมภายในตำบล

              - ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ  โดยนำระบบโซล่าเซลมาใช้

              - ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติ  ระบบชลประทาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

              - ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและตำบล

              - ปรับปรุงและดูแลระบบประปาหมู่บ้าน

              - ปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและตำบล

๘.  นโยบายการพัฒนาด้านการป้องกัน  การเมือง  การปกครอง  การบริหาร

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช   จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นโปร่งใสและการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังนี้

              - สนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ผู้นำชุมชน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแนวคิดในการพัฒนาตำบล

              - ส่งเสริมและสนับสนุนชุดรักษาความสงบเรียบร้อย  ตำรวจบ้าน  อปพร.ประจำหมู่บ้าน  อาสาสมัครต่างๆ 

              - จัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลโดยคำนึงถึงหลักความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนเป็นสำคัญและดำเนินการบนพื้นฐานของความสุจริต  โปร่งใส  ยุติธรรม  ทุกหมู่บ้านต้องได้รับเท่าเทียมกัน

              - จัดสรรค่าตอบแทน (ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ฯ)  การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  อสม.อาสาสมัครต่างๆ ภายในตำบล

              - จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ

              - ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

              - เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันอง๕การบริหารส่วนตำบลเทวราชให้ประชาชนยอมรับและเชื่อถือ

              - เน้นการบริหารราชการแบบเปิด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

             

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 296971 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563