วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเทวราช หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน 309 ? ริมน้ำ จุดแปรสภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลเทวราช ช่วงที่ 1 ยาว 24.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ 98.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ยาว 118.50 เมตร กว้าง 3.00 เมตร พื้นที่ 355.50 ตารางเมตร หรือมี
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโดม หมู่ 4 ตำบลเทวราช ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช บริเวณถนนบ้านลาว ต่อจากของเดิม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเทวราช บริเวณถนนเข้าวัดเทวราช (ด้านอาคารผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณต้นสะตือ หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง