หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 สภาพทั่วไป

   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

๑.๑  ที่ตั้ง

                 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  อยู่ทางทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอไชโย ตั้งอยู่   หมู่ที่  ๕  ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตัวอำเภอไชโย  ประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง  ประมาณ ๗ กิโลเมตร  ตำบลเทวราช  มีเนื้อที่ประมาณ  ๗.๑  ตารางกิโลเมตร        หรือ ๔,๔๓๗.๕๐  ไร่ ประกอบด้วย

                             - หมู่ ๑ เนื้อที่ ประมาณ  ๑,๐๐๔  ไร่

                             - หมู่ ๒ เนื้อที่ ประมาณ     ๔๕๐  ไร่

                             - หมู่ ๓ เนื้อที่ ประมาณ     ๗๘๐  ไร่

                             - หมู่ ๔ เนื้อที่ ประมาณ     ๕๕๙  ไร่

                             - หมู่ ๕ เนื้อที่ ประมาณ     ๙๔๘  ไร่

                             - หมู่ ๖ เนื้อที่ ประมาณ     ๖๐๐  ไร่

                             - หมู่ ๗ เนื้อที่ ประมาณ     ๑๔๑  ไร่

                    ๑.๒  ภูมิประเทศ

                 พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เกิดน้ำท่วม  ในฤดูน้ำหลาก อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป รองลงมาคือทำนา ทำสวน และค้าขาย  ตำบลเทวราช  มีคลองชลประทานไหลผ่านตลอดด้านหน้าหมู่บ้าน  จำนวน ๑ สาย

                             ทิศเหนือ    ติดต่อ  ตำบลราชสถิตย์   อำเภอไชโย            จังหวัดอ่างทอง

                             ทิศใต้   ติดต่อ  ตำบลย่านซื่อ      อำเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

                                    ทิศตะวันออก     ติดต่อ  แม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลตลาดกรวด  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

                             ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

         ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

               มี ๓ ฤดูกาล ดังนี้

                             ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

                             ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม

                             ฤดูหนาว เริ่มตั้งเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

               ลักษณะของดินในตำบลเทวราช  ประกอบด้วยดินหลายประเภท เช่นส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปน   ดินร่วน  ดินเหนียวปนดินทราย  ดินร่วนปนดินทราย  เป็นต้น เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

         ๑.๔ ลักษณะแหล่งน้ำ

                ตำบลเทวราช มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน         จำนวน  ๑  สาย

                 มีหนองน้ำ  จำนวน  ๖  แห่ง

                             - หนองขันเหลา

                             - หนองพนม

                             - หนองมน   

                             - หนองอีด้วง

                             - หนองสามง่ามน้อย

                             - หนองสามง่ามใหญ่

                   คลองส่งน้ำ   มี  ๒  แห่ง

         - คลองบางวัดเยื้อง  

         - คลองลาว

                 ๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

               ตำบลเทวราชไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีแต่การส่งเสริมให้มีการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกป่าบริเวณ  ๒  ข้างทาง สถานที่ราชการ  สถานศึกษา  ศาสนสถานและริมแม่น้ำลำคลอง

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

         ๒.๑ เขตการปกครอง

               ตำบลเทวราชแบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน ดังนี้

          หมู่ที่  ๑ บ้านลาว

นางนันท์นภัส      สังโยคะ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                   นายประสิทธิ์       คงทน           เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายประดิษฐ์       บุญลือด้วง     เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางวาสนา         เกตุหอม        เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   นายสุชาติ          มากสุวรรณ์     เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

           ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๕  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย

           ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๒  ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย

                              ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  แม่น้ำเจ้าพระยา

                              ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

          ประวัติหมู่บ้าน

                  หมู่ที่ ๑ บ้านลาว สันนิฐานว่าจากคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นเดิมว่า  ก่อนมาตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นคนมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์  ซึ่งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน    ได้ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมื่อเสร็จสิ้นศึกสงคราม  ประชาชนบางส่วนไม่ได้กลับไปบ้านเมือง  ได้แยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและคนส่วนหนึ่งเห็นว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสม  อุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนลาว  เมื่อมีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนหมู่บ้าน  จึงใช้ชื่อว่า  บ้านลาว        สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

          หมู่ที่  ๒ บ้านปากบาง

นางอรุณศรี       เที่ยงถิ่น          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                   นายณรงค์เดช    นาคปั้น           เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายวินัย           เมืองมีศรี         เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายอเนก         พวงประดับ       เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   นางอรอุมา       นาคปั้น           เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                             ทิศเหนือติดต่อกับ           หมู่ที่ ๑ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ              หมู่ที่ ๓ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ     แม่น้ำเจ้าพระยา

                              ทิศตะวันตกติดต่อกับ       หมู่ที่ ๑ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน

ปากบาง  เป็นชื่อเรียก  ปากแม่น้ำส่วนที่แคบและตื้นมีปลาชุกชุมและแหล่งอุดมสมบูรณ์  ประชาชนจึงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ  และตั้งชื่อบ้านว่าบ้านปากบางตามแม่บ้าน  เมื่อมีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนหมู่บ้าน  จึงใช้ชื่อว่าบ้านปากบางสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

          หมู่ที่  ๓ บ้านโตนด

นายบุญช่วย      โตรส              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          นายพันธ์ลภ      ศรีสุวรรณ        เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          นางอำนวย       พวงเนียม         เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

          นายบุญมี         สุขสุเหิม             เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

          นายวิทยา        ทัศนุรักษ์         เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                              ทิศเหนือติดต่อกับ           หมู่ที่ ๒ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ              หมู่ที่ ๔ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ     แม่น้ำเจ้าพระยา

                              ทิศตะวันตกติดต่อกับ       หมู่ที่ ๔ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน   

                    เนื่องจากในสมัยก่อน  หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกต้นตาลโตนดเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ  ทำน้ำตาลปึกขาย  ขายลูกตาลสดและทำขนมตาล  เป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนในสมัยนั้น  และยังได้สืบทอดต่อกันมาจนได้รับการเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านโตนด  ปัจจุบันความเจริญเข้ามามีการตัดถนน  ต้นตาลโตนดได้ถูกโค่นไปทำสาธารณะประโยชน์เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นแต่ไม่มีมากเหมือนสมัยก่อน  หมู่บ้านนี้จึงได้รับการขนานนามว่าบ้านโตนด  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเทวราชและใช้ชื่อนี้ขึ้นทะเบียนหมู่บ้านว่าบ้านโตนด

          หมู่ที่  ๔ บ้านโตนด

นายสมบูรณ์      สีสด              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                   นายไฉน           เงินมีศรี           เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางวาสนา       เชื้ออินทร์         เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายสุชาติ        จันทุรัตน์         เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   นางบุญสม        จันทร์สอน        เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                              ทิศเหนือติดต่อกับ           หมู่ที่ ๓ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ              หมู่ที่ ๕ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ     แม่น้ำเจ้าพระยา

                              ทิศตะวันตกติดต่อกับ       ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน

                   เนื่องจากในสมัยก่อน  หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกต้นตาลโตนดเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ  ทำน้ำตาลปึกขาย  ขายลูกตาลสดและทำขนมตาล  เป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนในสมัยนั้น  และยังได้สืบทอดต่อกันมาจนได้รับการเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านโตนด  ปัจจุบันความเจริญเข้ามามีการตัดถนน  ต้นตาลโตนดได้ถูกโค่นไปทำสาธารณะประโยชน์เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นแต่ไม่มีมากเหมือนสมัยก่อน  หมู่บ้านนี้จึงได้รับการขนานนามว่าบ้านโตนด  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเทวราชและใช้ชื่อนี้ขึ้นทะเบียนหมู่บ้านว่าบ้านโตนด

          หมู่ที่  ๕  บ้านบ่อน้ำ

นายนิคม         เผือกเปีย         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                   นายปรเมศวร์     นาคมีศรี          เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นางมัณฑนา      บุญประดับ       เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   นายพิศาล        สินธุสุวรรณ      เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   นางสมพร        วิหกเหิน          เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                              ทิศเหนือติดต่อกับ           หมู่ที่ ๔ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ              หมู่ที่ ๖ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ     แม่น้ำเจ้าพระยา

                             ทิศตะวันตกติดต่อกับ       ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน

                   เนื่องจากสมัยก่อน  หมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางการเดินทางไปยังต่างหัวเมืองไกลๆ  คนส่วนใหญ่มักจะเดินทางแล้วหยุดพักในหมู่บ้านแห่งนี้  เพราะมีภูมิประเทศร่มรื่นเหมาะสมมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดให้ได้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดมาและหมู่บ้านแห่งนี้มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่แห้งมีให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี  จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและได้รับการขนานนามหมู่บ้านบ่อน้ำ  หมู่ที่ 5  ตำบลเทวราชจนถึงปัจจุบัน

 

          หมู่ที่  ๖ บ้านเทวราช

         นายกิตติศักดิ์     ฮวบเจริญ        เป็นกำนัน

                             นายมนูล         หวังดี             เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                             นางทองคืน       ม่วงสน            เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                             นายเอกวัฒน์     หริ่วน้อย          สารวัตรกำนัน

                             นายองอาจ       สุวรรณผ่อง       สารวัตรกำนัน

                             นายสมพงษ์      คันทรง           เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                             นางสาวสุนันท์   คันทรง           เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                              ทิศเหนือติดต่อกับ          หมู่ที่ ๕ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ             หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ    แม่น้ำเจ้าพระยา

                             ทิศตะวันตกติดต่อกับ      ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน

                    บ้านเทวราช  หมู่ที่  ๖  สันนิฐานว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่ราบลุ่มเหมาะเป็นสถานที่ตั้งทัพหลวง  ซึ่งได้ยกกองทัพมาตั้งเป็นฐานทัพ  เพื่อป้องกันการโจมตีของทัพพม่า  เมื่อครั้งสมัยพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  และเป็นที่พักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งนำทัพมารบกับพม่า  หมู่บ้านนี้จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นบ้านเทวราช  และปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลเทวราช  จนถึงปัจจุบันนี้

          หมู่ที่  ๗ บ้านท่าแดง

          นางวันดี           สุนทรนันท์       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                             นายนิกร           ชูเชิด              เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                             นายสุวินิจ        ปานหิรัญ         เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                             นายปัญญา       ชูเชิด              เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                             นายสมชาย       ยอดมีกลิ่น        เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่  อาณาเขต

                              ทิศเหนือติดต่อกับ           หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                    ทิศใต้ติดต่อกับ              หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง

                              ทิศตะวันออกติดต่อกับ     หมู่ที่ ๖ ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง           

                             ทิศตะวันตกติดต่อกับ       ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง           

ประวัติหมู่บ้าน

                    บ้านท่าแดง  หมู่ที่  ๗  แยกมาจากหมู่ที่  ๖  เนื่องจากประชาชนมีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่  ๖  แต่เนื่องจากมีอาชีพทำนา  จึงออกไปทำนาและสร้างกระต๊อบเพื่อพักผ่อนอยู่หัวไร่ปลายนา                 ไม่ได้เป็นบ้านเรือนถาวร  และเมื่อต้องออกไปทำนาทุกวันจึงไม่อยากเดินทางกลับบ้านจึงพักค้างคืนที่นั่น  และต่อมาก็สร้างบ้านเรือนถาวรและแยกเป็นหมู่บ้านขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  เรียกว่าบ้านท่าแดงตามชื่อที่ตั้งบ้านเรือน  และปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลเทวราช  และหมู่ที่  ๗  จึงเรียกชื่อบ้านว่าบ้านท่าแดงมาจนถึงปัจจุบันนี้

          ๒.๒ เขตการเลือกตั้ง

      ตำบลเทวราช แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น ๗ หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

๑. หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ บ้านลาว     หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ บ้านปากบาง  หมู่ที่ ๒

๓. หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ บ้านโตนด  หมู่ที่ ๓

๔. หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ บ้านโตนด  หมู่ที่ ๔

๕. หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ บ้านบ่อน้ำ  หมู่ที่ ๕

๖. หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ บ้านบ่อน้ำ  หมู่ที่ ๖

๗. หน่วยเลือกตั้งที่ ๗ บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๗

๓. ประชากร        

         ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

๑)   มี  ๗  หมู่บ้าน    จำนวนหลังคาเรือน  ๖๘๙ หลังคาเรือน

๒)   จำนวนประชากรทั้งหมด   ๑,๙๙๘  คน  รายละเอียดดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านลาว

๑๘๕

๑๙๙

๓๘๔

๑๓๒

บ้านปากบาง

๙๙

๑๑๔

๒๑๓

๔๘

บ้านโตนด

๑๑๖

๑๓๒

๒๔๘

๘๑

บ้านโตนด

๑๗๕

๑๖๘

๓๔๓

๑๓๒

บ้านบ่อน้ำ

๑๕๗

๑๘๒

๓๓๙

๑๓๑

บ้านบ่อน้ำ

๑๔๗

๑๔๙

๒๙๖

๙๔

บ้านท่าแดง

๘๒

๘๐

๑๖๒

๓๖

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอไชโย  ณ  เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ (รอปรับปรุงข้อมูล)

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290848 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563