หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

          ๑. การเกษตร

                   ประชาชนในตำบลเทวราชส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน  เป็นต้น

          ๒. การประมง

                   ประชาชนในตำบลเทวราชบางส่วน  ประกอบอาชีพการประมง  เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแม่น้าเจ้าพระยา  เลี้ยงกุ้งก้ามแดงตามบ่อ

          ๓. การปศุสัตว์

                   เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ และเลี้ยงกบ  เป็นต้น

          ๔. การบริการ

           - ปั๊มน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน  ๒  แห่ง

- ร้านค้าต่างๆ  จำนวน  ๓๒  แห่ง

- ร้านเสริมสวย  จำนวน ๒  แห่ง

- ห้องเช่า จำนวน  ๒  แห่ง

- ร้านซ่อมรถ  จำนวน   ๓  แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน  ๓  แห่ง

-  สหกรณ์การเกษตร  จำนวน  ๑  แห่ง

-  ร้านรับซื้อของเก่า  จำนวน   ๑  แห่ง

-  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง  จำนวน  ๑  แห่ง

-  ที่ดินจัดสรร  จำนวน  ๒  แห่ง

          ๕. การท่องเที่ยว

                   ตำบลเทวราชมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่  ประกอบด้วย

           -  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  คือ  แม่น้ำเจ้าพระยา

           - แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา  ได้แก่  หลวงพ่อหิน  หลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดเยื้องคงคาราม

   ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลเทวราช

           -  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  ซึ่งประชาชนทั่วไป  ยกย่องให้เป็นอาคารที่ทำการที่สวยที่สุด

          ๖. อุตสาหกรรม

                   ตำบลเทวราช  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  ๒  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  ตำบลเทวราช  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงกลึง  อ๊อก  เชื่อมเหล็กและโรงประกอบชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์รถไถนา  ถือเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลๆ

๗. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ    

          -  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเทวราช   จำนวน  ๑   กลุ่ม

          -  ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช    จำนวน  ๑   กลุ่ม

          -  ชมรมกีฬา   จำนวน  ๑   กลุ่ม

          -  กองทุนหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๑ – ๖ )  จำนวน  ๖   กลุ่ม

          -  กลุ่มกองทุนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) หมู่ที่  ๑ – ๖

          -  กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน  ๗  กลุ่ม

          -  กลุ่มออมทรัพย์  (หมู่ที่ ๑ )    จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน (หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕)  จำนวน  ๔  กลุ่ม

          -  กลุ่มกองทุนการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ ๗  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มเกษตรกรตำบลเทวราช  (หมู่ที่  ๓,๕ )  จำนวน   ๒  กลุ่ม

          -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์  (หมู่ที่ ๓,๕)   จำนวน  ๒  กลุ่ม

          -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยชีวภาพ  (หมู่ที่ 6)    จำนวน  ๑ กลุ่ม

          -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  (หมู่ที่  ๑ )    จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มเห็ดโรงเรือนและน้ำพริกเผาสำเร็จรูป (หมู่ที่ 1 )    จำนวน ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านปากบาง   จำนวน ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลเทวราช (หมู่ที่ ๓) จำนวน  ๑ กลุ่ม

          -  กลุ่มผลิตน้ำหมักชีวภาพและพันธุ์ข้าวตำบลเทวราช (หมู่ที่ ๓)   จำนวน  ๒  กลุ่ม

          -  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  (หมู่ที่ ๔ )  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มทำขนมไทย  (หมู่ที่ ๔)  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  (หมู่ที่  ๔)  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มดอกไม้จัน  (หมู่ที่  ๔ )  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มขนมปัง  (เบเกอรี่  หมู่ที่ ๖)  จำนวน  ๑  กลุ่ม

          -  กลุ่มสุราพื้นบ้าน  (หมู่ที่ ๗)  จำนวน  ๑ กลุ่ม

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๑. การนับถือศาสนา

                   ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลเทวราช ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธและร้อยละ  ๑  นับถือศาสนาอื่นๆ  จึงยังสามารถพบเห็นประเพณี  การทำบุญตักบาตร  การเข้าวัดทำบุญ  ถือศีลฟังธรรม  ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การถวายเทียน  การทอดกฐิน  การทอดผ้าป่า   

          . ประเพณีและงานประจำปี

                   ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การถวายเทียน  การทอดกฐิน    การทอดผ้าป่า   งานทำบุญประจำปีหลวงพ่อหินวัดเยื้องคงคารามทุกปีในเดือนพฤศจิกายน  งานวันสงกรานต์

          . ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                   ใช้ภาษาไทยถิ่นกลาง เป็นภาษาประจำถิ่น

. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

          -  ตะกร้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา

          -  ดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที่ ๑

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

          . น้ำ

                   น้ำที่ประชาชนในตำบลเทวราชใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค  และทำการเกษตร  มีดังนี้

                   -  แม่น้ำเจ้าพระยา

                   -  หนองน้ำ  จำนวน  ๖  แห่ง

                   -  คลองชลประทาน  จำนวน  ๒  แห่ง

                   -  ระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี

          . ป่าไม้

                   ตำบลเทวราช ไม่มีพื้นที่ป่าไม้

          ๓. ภูเขา

                   ตำบลเทวราช ไม่มีพื้นที่ที่เป็นภูเขา

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264746 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563