โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      
 
 
 
 

 

 เก็บขยะริมคลองหมู่4-5-6และตามซอยหมู่บ้าน...

เก็บขยะริมถนน ริมแม่น้ำ หมู่ 4-5-6 และในวัด...

เก็บขยะริมคลอง ริมถนน และ ริมแม่น้ำหมู่ 1-2-3...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สัปดาห์ที่ ๕)...


เก็บขยะริมคลองหมู่4-5-6และตามซอยหมู่บ้าน...

เก็บขยะริมถนน ริมแม่น้ำ หมู่ 4-5-6 และในวัด...

เก็บขยะริมคลอง ริมถนน และ ริมแม่น้ำหมู่ 1-2-3...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สัปดาห์ที่ ๕)...

เก็บขยะริมคลองหมู่ 5-6 กรมพัฒนาที่ดินและตามซอยริมคลองหมู่ 5-6...

โครงการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและครอบครัวในตำบลเทวราช (กิจกรรมทำบุญเข้าวัดและจิตอาสาทำความสะอาดวัดในตำบลเทวราช)วัดตะเคียน...

เก็บขยะในซอยหมู่บ้านหมู่ 4 ริมแม่น้ำหมู่ 4-5-6 วัดเทวราช-วัดเจ้าบุญเกิด...

เก็บขยะริมถนน หมู่ 4-5-6 ...

 

 
 
4 ก.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.ค. 2566 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
17 ก.ค. 2566 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกคร...
28 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้...
19 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภ...
30 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปร...
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
9 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252818 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563