วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันๆ ละ 7 ฉบับ (โดยจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 4 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ จำนวน 3 ฉบับ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 28 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 - ตุลาคม 2565 จำนวน 149 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเป็นลาดยาง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพะยา หมู่ 1 - 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง