โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. โดย นายสาโรจน์  ศรีหร่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนภาคราชการ, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้