โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖     จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      
 
 
 
 

 

 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

กิจกรรม "เข้าวัดผ่องใส ใส่ใจทำบุญ " เนื่องในวันวิสาขบูชา...

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕...

 

 
 
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน...
15 ก.ย. 2565 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่องสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวรา...
15 ก.ค. 2565 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ส...
20 มิ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกร...
14 มิ.ย. 2565 ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด...
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
9 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
5 ก.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
8 มิ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
6 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 212167 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563