โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565      
 
 
 
 

 

 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

กิจกรรม "เข้าวัดผ่องใส ใส่ใจทำบุญ " เนื่องในวันวิสาขบูชา...


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1...

กิจกรรม "เข้าวัดผ่องใส ใส่ใจทำบุญ " เนื่องในวันวิสาขบูชา...

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชลงพื้นที่สำรวจเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเทวราช...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน...

 

 
 
20 มิ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกร...
14 มิ.ย. 2565 ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด...
1 มี.ค. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เปิดรับสมัครนักเรียนใ...
1 มี.ค. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีก...
22 ก.พ. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตา...
11 ก.พ. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริ...
6 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
4 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
3 มี.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
4 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
5 ม.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175628 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563