โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง : www.tawaraj.go.th
 
 
  ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565     ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565     คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน      
 
 
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช...

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช (กรณีเร่งด่วน)...

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนหมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่...


องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช...

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทวราช (กรณีเร่งด่วน)...

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนหมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่...

หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเทวราช...

โครงการสภาเด็กพร้อมใจ สมวัยเรียนรู้กู้ชีพอย่างปลอดภัย...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕...

โครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง ๒-๕ ปี จากทางน้ำและทางบก ปีการศึกษา ๒๕๖๕...

 

 
 
6 ธ.ค. 2565 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 พ.ย. 2565 คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
14 พ.ย. 2565 กฏบัตรปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 2565 แผนการตรวจสอบระยะยาว
14 พ.ย. 2565 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
3 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
9 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
E-Service
แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้องขอถังขยะมูลฝอย

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224964 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563