วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง บริเวณถนนบ้านลาว หมู่ที่ 1 จากซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint M235dw จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลเทวราช จากสุดเขตรั้ววัดเทวราชไปถึงบ้านนางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งรุจี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องจักรขุดดิน รื้อท่อระบายน้ำเก่าทิ้ง และวางท่อระบายน้ำใหม่ และรถบดพื้นทาง หมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยาฆ่าหญ้าแบบน้ำ จำนวน 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อท จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง