วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน ขนย้าย ปรับเกลี่ยและบดอัด เพื่อปรับปรุงคันดินกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1,2,5 และ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นกลางหมู่บ้าน) บริเวณถนนเส้นกลางหมู่บ้านไปวัดเทวราช และบริเวณถนนข้างร้านค้า หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ 2 จุด บริเวณบ้านนางพัฒนีย์ วงษ์เมือง และบ้านนางกนกทิพย์ กลิ่นเกษร หมู่ที่ 6 ตำบลเทวราช พร้อมบ่อพัก คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากกาศชนิดติดผนัง ขนาด 24000 BTU) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเครื่องจักร ขุดดิน รื้อท่อระบายน้ำเก่าทิ้ง และวางท่อระบายน้ำใหม่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลเทวราช จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง