วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2566
ซื้อท่อคลส.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 140 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเครื่องจักร-รถบรรทุก ทำงานขุด-ขนย้ายทราย กลบหลังท่อระบายน้ำหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง บริเวณถนนบ้านลาว (ต่อจากของเดิม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตามโครงการสานสายใย สายสัมพันธ์ บริการข่าวสาร บริการชุมชน ผู้สูงอายุตำบลเทวราช (ผ่านช่องทาง line offical) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ตามโครงการสานสายใย สายสัมพันธ์ บริการข่าวสาร บริการชุมชน ผู้สูงอายุตำบลเทวราช (ผ่านช่องทาง line offical) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากบางซอย 1 และซอย 2 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (อท.ถ.30-003) หมู่ที่ 1-6 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวม 14,100 ตารางเมตร