วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ระหว่างบ้านนายยุทธนา เงินยวง และบ้านนางสวาสดิ์ เพ็งนิล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ระหว่างบ้านนายยุทธนา เงินยวง และบ้านนางสวาสดิ์ เพ็งนิล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายกรวดระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง