วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กรวดคัด, ทรายคัด) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint M235dm จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง