วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม (จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ช่วงปิดภ่าคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช (พร้อมติดตั้งแอร์) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 3900 อท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 ม. จำนวน 58 ท่อน เริ่มจากบ้านนางสำเนียง ถี่ถ้วน ถึง บ้านนางบุญเกิด บุญเปล่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โซฟาหนัง 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง