วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บท 3843 อท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต.เทวราช หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง