วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-3843 อท (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0015 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 3843 อท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง