วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - 5 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เริ่มมื้อเย็น) - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 1 สิงหาคม 2564 (มื้อเช้า, มื้อกลางวัน, มื้อเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุหินคลุกและลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง