วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางรองพื้น CRS-2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP 8720 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น สำหรับผู้ถูกกักกันตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) หมู่ที่ 1 จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon จำนวน 5 รายการ และ อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อ USB 4 ช่อง จำนวน 1 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
หมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง