วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ZOOM H๑N Handy Recorder จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 4 รายการ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 (เริ่มมื้อเย็น)- วันที่ 4 ตุลาคม 2564 (มื้อเช้า, มื้อกลางวัน, มื้อเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง