วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
ซื้อกระสอบบรรจุทราย 5,000 ใบ ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อไม้ยูคาลิปตัส หน้า 4 จำนวน 100 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทรายหยาบ จำนวน 36 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 4,000 ใบ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 11 ชั่งโมง เป็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระสอบบรรจุทราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ ( ไม้ยูคาลิปตัส , ไม้แปร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง