วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ และวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
วัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่มตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 (มื้อเย็น) และวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ? 2 มกราคม 2565 (มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น) หมู่ที่5 จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง