วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง ที่ถูกกักกันตัวอยู่ที่บ้าน(Home Quarantine) หมู่ที่1 จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ม.ค. 2565 จำนวน 13 วันๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2565 หมู่ที่1 จำนวน 3 ราย จำนวน 12 วันๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13-25 มกราคม 2565 (มื้อเช้า, มื้อกลางวัน, มื้อเย็น) หมู่ที่1 จำนวน 12 ราย จำนวน 13 วันๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 ทุกวันๆ ละ 7 ฉบับ (โดยจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 4 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ จำนวน 3 ฉบับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 3900 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 6224 อท จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง