วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ถุงมือผ้าแถบขาว - ส้ม จำนวน 344 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 3900 อท จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นปี 2565 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิค-19 แบบน้ำลาย และหน้ากากอนามัย (สำหรับเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง