วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ พัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องจักร - รถบรรทุก ทำงานขุด - ขนย้ายดินจากที่สาธารณะ ริมหนองมนมาถมหลังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างรถแบคโฮ ทำงานกดเสาเข็มไม้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันตลิ่งพัง (ป้องกันน้ำท่วม) หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระสอบทราย จำนวน 1,000 ใบ และลวด (มัดละ 1 กิโลกรัม) จำนวน 10 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาขนย้ายทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม ระยะทางการขน - ย้าย (1 เที่ยว) ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวน 100 เที่ยว (รอบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง