วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท - 3843 อท จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ทรายละเอียด จำนวน 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 1 รายการ (ทรายละเอียด 100 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 1 รายการ (ทรายหยาบ 100 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 1 รายการ (กระสอบทราย จำนวน 20,000 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น MS180 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง